Gebruiksvoorwaarden

 1. LEVERTERMIJN
A. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen is de opgegeven leveringstermijn niet bindend.  Indien de verkoper, na het verstrijken van die termijn niet levert, dan stuurt de koper hem ingebrekestelling per aangetekende brief.  Wordt de levering niet uitgevoerd binnen de 15 dagen na deze ingebrekestelling, dan mag de koper zijn rechten laten gelden wegens vertraging in de levering.
B.  De aanduidingen moeten derwijze gegeven worden dat het de verkoper mogelijk is het contract in de voorziene termijnen uit te voeren.
2. EIGENDOMOVERDRACHT - LEVERING
A. Het eigendomsrecht en het risico over de goederen gaan van rechtswege over op de koper vanaf het ogenblik dat de overeenkomst is gesloten. Wanneer evenwel de volledige koopprijs niet is betaald op het ogenblik van de levering behoudt de verkoper het exclusieve en algehele eigendomsrecht tot op het ogenblik van de volledige betaling.
B. De levering der goederen geschiedt in de fabriek of het magazijn van de verkoper.
3. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN
A.  De klachten wegen een andere reden dan de verborgen gebreken zijn van nul en generlei waarde, indien zij niet binnen de acht dagen na de levering der goederen schriftelijk worden geformuleerd.  Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten betreffende de verborgen gebreken binnen de maand na levering der goederen ingediend worden.  De verkoper behoudt zich het recht voor het rechtmatig geweigerde koopwaar te vervangen.
B. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mogen de goederen niet teruggezonden worden.  Zulke toestemming echter steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige erkenning van aansprakelijkheid.
4. BETALING
De koopwaar is betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.  Iedere vertraging in de betaling brengt de koper de verplichting mee van rechtswege, en in afwijking. art.1153 B.W. zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 10% en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.  In geval op de vervaldag van de factuur de betaling niet is geschied, behoudt de verkoper zich het recht voor over te gaan tot invordering van de hoofdsom verhoogd met intresten en kosten.  De kosten die uit deze invordering voortspruiten vallen eveneens ten laste van de koper.  Door het feit zelve van het in gebreke van betaling op de vervaldag en zonder dat ingebrekestelling nodig is zal het bedrag van de factuur dat verschuldigd blijft van rechtswege worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% met een minimum van €50.00, voor de schade die werd geleden door de schuld van de koper.  De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene verwijlintresten te betalen.  In geval van terugname van de goederen is de koper verplicht 25% van de levering en de schadevergoeding voor waardevermindering van genoemde goederen als vergoeding voor contractbreuk te betalen.
5. OVERMACHT
De gevallen die aan de overmacht of toeval moeten toegeschreven worden, schorsen van rechtswege de termijnen van uitvoering van verplichtingen der partijen.  Niettemin heeft iedere partij het recht het contract zonder enige vergoeding te verbreken indien de aldus veroorzaakte verlenging een vertraging van meer dan 60 dagen meebrengt.  De aanvullende uitstellen, na de ingebrekestelling worden niet geschorst door gevallen van overmacht of toeval.
6. BEVOEGDHEID
Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank te Kortrijk.
7. AFWIJKINGEN
Het uitgeven van een handelseffect of elke andere regeling brengt aan de bedingen van het onderhavig contract, noch vernieuwing, noch een afwijking aan.
8. Door het feit van de bestelling zelve, aanvaarden zowel koper als verkoper bovenvermelde contractvoorwaarden en verklaart de koper tevens uitdrukkelijk afstand te doen van alle eventuele andere voorwaarden.